Algemene leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Kop & Schotels gevestigd te Oegstgeest, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27317971 en BTW nummer NL 0760.77.445.B02. De opdrachtgever/ koper zal in het navolgende worden aangeduid als de koper. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, voorzien van handtekeningen van beide partijen.
Het door de koper aangaan van een aankoop al dan niet op basis van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst tot koop/verkoop wordt van kracht zodra koper een transactie pleegt.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft Kop & Schotels het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde produkten stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, BTW of sociale bepalingen, is Kop & Schotels gerechtigd deze verhogingen aan de koper door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Kop & Schotels en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Kop & Schotels gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
 3. Bij prijsverhogingen tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering van de bestelde produkten - zijnde apparatuur- die meer dan 10 % bedragen, is die koper bevoegd de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele aanbetalingen worden terugbetaald zonder kosten.
 4. Kop & Schotels is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.
 5. Een configuratie die besteld wordt, is formeel een overeenkomst waarbij Kop & Schotels een inspanningsverplichting op zich neemt om het overeengekomene te leveren. Hier kan geen claim op worden gelegd. Indien de hardware correct functioneert kan daarover nooit een bezwaar of reclamering plaats vinden. Kop & Schotels draagt in geen van de gevallen verantwoordelijkheid voor de (correcte) werking, service of (afname van abonnementen bij het gebruik van geleverde/verkochte smart-cards (betaaltelevisiekanalen) die worden gebruikt met het doel toegang te verlenen tot systemen voor voorwaardelijke toegang (betaaltelevisie) opdat gedecodeerde radio- en televisiezenders zichtbaar worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de correcte werking valt binnen overeenkomsten tussen de dienstenaanbieder / abonnee-aanbieder en de koper van de smartcard/abonneehouder en is de verantwoordelijkheid van dienstenaanbieder/abonnee-aanbieder en de abonneehouder/smartcardhouder.
 6. Kop & Schotels rekent bij het afleveren van goederen en/of een installatie op een ander adres dan het vestigingsadres van Kop & Schotels in principe altijd voorrijdkosten. Dit geldt ook bij service achteraf en/of garantieclaims.

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 1. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als finale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal Kop & Schotels zich inspannen de koper op de hoogte te brengen.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren door redenen die aan de koper toe te rekenen vallen (afwezigheid e.d.), behoudt Kop & Schotels zich, nadat hij de koper daarvan op de hoogte heeft gesteld, het recht voor de produkten voor rekening en risico van de koper op te slaan, danwel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting kan de koper de koopprijs te voldoen onverlet.
 4. Levering geschiedt éénmalig op een door de koper opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de koper bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De koper staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats.
 5. Kop & Schotels is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.
 6. Mocht koper op verzoek van Kop & Schotels weigeren een overeengekomen bedrag vooruit te betalen, dan is Kop & Schotels gerechtigd de aankoop te annuleren.

ARTIKEL 5: RECLAMES en RETOURZENDINGEN

 1. De koper wordt geacht bij het in ontvangst nemen van aangekochte produkten deze te controleren. Ook als koper de produkten feitelijk niet controleert, wordt deze geacht deze te hebben gecontroleerd. Indien gevraagd tekent koper voor accoord bij de levering van een installatie.
 2. Indien ongeregeldheden worden geconstateerd, dient zulks binnen 5 dagen ter kennis van Kop & Schotels te worden gebracht.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan Kop & Schotels kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in ontvangst te zijn genomen.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen vande koper niet op. Kop & Schotels dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt. geschiedt die slechts voor rekening en risico van Kop & Schotels indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt.
 6. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Kop & Schotels indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door Kop & Schotels te bepalen wijze.
 7. Indien de zaken na aflevering door de koper of derden van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
 8. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 7.
 9. Artikelen en/of diensten uit opruiming en/of prijsaanbiedingen en/of stuntverkoop worden niet teruggenomen, gecrediteerd en/of geruild.
 10. Retourzending/reclames zijn niet mogelijk bij correct functionerende hardware als onderdeel van een niet goed werkende configuratie.

ARTIKEL 6 AANSPRAAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. Kop & Schotels kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimeste zin des woord, behoudens voorzover deze aan diens grove schuld / nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten ontzien van personeelsleden en/of derden die Kop & Schotels gebruikt.
 2. Indien zich in de geleverde produkten kennelijke (fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Kop & Schotels zich die produkten kosteloos te vervangen. Kop & Schotels staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, de feitelijke houdbaarheidsduur ervan wordt gegarandeerd.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 6 wordt de aansprakelijkheid van Kop & Schotels - uit welken hoofden ook beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde produkten. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. In alle gevallen is de termijn worden aangesproken beperkt tot 2 maanden.
 5. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
 6. De koper verliest diens rechten jegens Kop & Schotels, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Kop & Schotels tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
  A. voormelde schade is ontstaan door onbestendig, en/of met instructies van Kop & Schotels strijdig, gebruik en/of onbestendige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde produkten. door de koper;
  B. voormelde schade is ontstaan doordat de koper niet conform de door de verkoper gegeven instructies en / of adviezen heeft gehandeld.
  C. wijzigingen in de origineel geleverde installatie zijn aangebracht waaronder het wijzigen van software in ontvangers.

ARTIKEL 7: BETALING

 1. Volledige betaling dient uiterlijk op de datum van aflevering van de diensten. producten of installatie netto contant, te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald zal vanaf dat tijdstip non de koper een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
  Tevens zal de koper aan Kop & Schotels een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. De koper zal na daartoe door Kop & Schotels te zijn gemaand, gedurende een door Kop & Schotels te bepalen termijn waarin de koper verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder mogelijke kosten van een faillissementsnnnvrage, betalen. De koper zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van Euro 75,00.
 3. Ter keuze van Kop & Schotels kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is Kop & Schotels bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Kop & Schotels het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8: VERREKENING

Indien de koper, uit welken hoofde ook, één of meer terugvorderingen tegen Kop & Schotels heeft, danwel zal verkrijgen of instelt, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Kop & Schotels behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren produkten voor tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Kop & Schotels heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen van de zijde van de koper.
 2. Ingeval Kop & Schotels een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Kop & Schotels om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De koper is verplicht Kop & Schotels terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op produkten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 10: PAND/WARRANTAGE

De koper is niet bevoegd geleverde produkten aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de produkten voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden opgemerkt als toerekenbare niet nakoming van diens zijde. Kop & Schotels kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Kop & Schotels op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 11 : FAILLISSEMENT-, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de koper en Kop & Schotels gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: WANPRESTATIE/VERZUIM

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Kop & Schotels krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is Kop & Schotels gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerde is de koper gehouden non diens verplichtingen jegens Kop & Schotels tot aan dat moment te voldoen.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omtstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Kop & Schotels, diens leveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 4. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover Kop & Schotels in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de koper, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Kop & Schotels verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 13: ANNULERING/ONTBINDING

 1. De koper doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 ev. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
 2. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien Kop & Schotels daarin toestemt.
 3. Alsdan is de koper aan Kop & Schotels, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Kop & Schotels terzake.
 4. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Kop & Schotels en de koper gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat Kop & Schotels de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de koper woont en/of is gevestigd.
 3. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dat binnen 1 maand nadat Kop & Schotels aan de koper kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de koper kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.
AVG/Privacy
 1. Kop & Schotels gebruikt slechts voor factureringsdoeleinden persoonsgebonden informatie van de klant (natuurlijk persoon). Geen enkele derde partij ontvangt - willens en wetens- deze informatie van de zijde van Kop & Schotels. Slechts wanneer enig wettelijk voorschrift voorschrijft dat persoonsgebonden informatie dient te worden afgestaan zal hieraan gevolg worden gegeven.